روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد.   دکترمهدی شوشتریان به عنوان پزشک نمونه اطفال کشور در سال 1392 انتخاب گردید، - فوق تخصص عفونی کودکان از انگلستان - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه 10 خرداد 1402
Wednesday.31.5.2023


مقاله ها

 • شوشتریان . مهدی ، عفونت های میکروبی دستگاه ادراری بچه ها ؛ پنجمین بزرگداشت دکتر قریب ، بهمن 1358
 • شوشتریان . مهدی ، بیماریهای عفونی انگلی ، مسائل رایج طب اطفال و بزرگداشت دکتر محمد قریب ، بهمن1361
 • شوشتریان . مهدی ، نگاهی تازه به واکسیناسیون ، مسائل رایج طب اطفال ، بهمن 1366
 • شوشتریان . مهدی ، R.S.V تازه های طب کودکان ، آبان 1367
 • شوشتریان . مهدی ، نقض ایمنی در بیماران مبتلا به سل در اطفال ، اولین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران ، آبان 1367
 • شوشتریان . مهدی ، رل واکسن در پیشگیری از اوتیت میانی ، تازه های طب اطفال ، آبان 1368
 • شوشتریان . مهدی ، تازه های واکسیناسیون ، اولین سمینار طب اجتماعی اطفال ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، مهر 1369
 • شوشتریان . مهدی ، مشکلات سرخک ، کنگره بیماریهای کودکان ، اردیبهشت 1369
 • شوشتریان . مهدی ، عوارض واکسیناسیون ، اولین کنگره بیماریهای عفونی اطفال ، مهر 1369
 • شوشتریان . مهدی ، سندرمهای مشابه سیاه سرفه در کودکان ، کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ، آبان 1369
 • شوشتریان . مهدی ، مشکلات تشخیص اسالهای عفونی در شیرخواران ، بررسی مسایل رایج طب اطفال ، بهمن 1369
 • شوشتریان . مهدی ، عفونت های بخش نوزادان و نقش پرستار در کنترل آنها ، اولین سمینار سراسری نقش پرستار در کنترل های بیمارستانی ، آبان 1370
 • شوشتریان . مهدی ، روشهای درمانی ساده در عفونت های تنفسی حاد اطفال مسایل رایج طب اطفال ، بهمن 1370
 • شوشتریان . مهدی ، بررسی ایمنی حاصله از واکسن سیاه سرفه در کودکان ، کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ، بهمن 1370
 • شوشتریان . مهدی ، مطالعه توبرکولین تست در نوزادان وکسینه شده با واکسن B.C.G  کنگره بین المللی کودکان العین /دبی 1370
 • شوشتریان . مهدی ، بررسی واکسن BCG  در نوزادان و عوارضه حاصله از آن ، پنجمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، فروردین 1371
 • شوشتریان . مهدی ، یک مورد توبرکولوم ساقه مغز در شیرخوار مجله دانشکده پزشکی ، اردیبهشت 1371
 • شوشتریان . مهدی ، حملات تب در بچه های مبتلا به بیماریهای سرطانی ، بیست و یکمین انجمن کودکان کشورهای مدیترانه ترکیه 1371
 • شوشتریان .مهدی ، اسهال در کودکان ، تازه های طب کودکان ، آبان 1371
 • شوشتریان . مهدی ، پنومونی سرخک ، کنگره بیماریهای تنفسی و باآموزی اطفال ، آذر 1371
 • شوشتریان . مهدی ، تظاهرات جلدی در بیماریهای عفونی ،مسائل رایج طب اطفال ، دی 1371
 • شوشتریان . مهدی ، مهدی تب و تشنج در کودکان و بررسی 131 مورد آن مجله دارو و درمان شماره 115 ، مرداد 1372
 • شوشتریان .مهدی ، مننژیت باکتریایی در اطفال و تغییرات بیوشیمیایی مایع نخاع و بررسی 70 مورد آن ، پنجمین کنگره بین المللی کودکان ، مهر 1372
 • شوشتریان . مهدی ، تازه های تب و تشنج تازه های طب کودکان ، آبان 1372
 • شوشتریان . مهدی ، نقش دارو د راسهال حاد شیرخواران مجموعه مقالات کنترل بیماریهای اسهالی ،آذر 1372
 • شوشتریان . مهدی ، عفونت در بیماریهای بدخیم ، مسائل رایج طب اطفال ، بهمن 1372
 • شوشتریان . مهدی ، تشخیض افتراقی تب ، دانشکده علوم پزشیک و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، خرداد 1373
 • شوشتریان.مهدی ، عفونت های حاد تنفسی ، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود خرداد 1373
 • شوشتریان . مهدی ، اسهال کودکان ، سومین دوره بازآموزی پزشکان دانشکده علوم پزشکی شاهرود ، خرداد 1373
 • شوشتریان . مهدی ، برخورد با بیمار تب دار ، شورای بازآموزی دانشکده علوم پزشکی شاهرود ، 1373
 • شوشتریان . مهدی ، عفونت های حاد تنفسی فوقانی در کودکان زیرپنج سال ، ششمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان ، مهر 1373
 • شوشتریان . مهدی ، نگرشی تازه در واکسیناسیون فلج اطفال تازه های طب اطفال ،آبان 1373
 • شوشتریان . مهدی ، اریتماانفکتیوزوم یا بیماری پنجم دومین کنگره بیماریهای عفونی اطفال ، آذر 1373
 • شوشتریان . مهدی ، رل ایمونولوژیک و ضد میکروبی شیر مادر ، بررسی مسائل رایج طب اطفال ، بهمن 1373
 • شوشتریان . مهدی ، تب بدون کانون عفونی در شیرخواران ، هفتمین کنگره بین المللی کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ، مهر 1374
 • شوشتریان . مهدی ، عفونت های حاد تنفسی و واکسن ، تازه های طب اطفال و جراحی کودکان ، آبان 1374
 • شوشتریان . مهدی ، مقاومت آنتی بیوتیکها در اطفال ، مسائل رایج طب اطفال ، دی 1374
 • شوشتریان . مهدی ، درمان فارنژیت در کودکان ، مجله پزشکی امروز شماره 131 ، فروردین 1375
 • شوشتریان . مهدی ، منونوکلئوز عفونی مسائل رایج طب اطفال ، خرداد 1375
 • شوشتریان . مهدی ، کودکان و رعایت نکات بهداشتی مجله پزشکی امروز ، شماره 156 ، مهر 1375
 • شوشتریان.مهدی ، کودکان و نکات بهداشتی مجله پزشکی امروز ، شماره 158 ، مهر 1375
 • شوشتریان . مهدی ، بازنگری سل در اطفال و میزگرد عفونی ، هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، مهر 1375
 • شوشتریان. مهدی ، تحولات واکسیناسیون در دهه آینده مجله پزشکی امروز شماره 170 ، دی 1375
 • شوشتریان . مهدی ، تحولات واکسیناسیون ، کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان و جراحی اطفال ، دی 1375
 • شوشتریان . مهدی ، میز گرد آنتی بیوتیکها ، تازه های طب اطفال و جراحی کودکان ، 1375
 • شوشتریان . مهدی ، عفونت های اتیپیکال میکو باکتریوم در اطفال ، مسائل رایج طب اطفال ، اردیبهشت 1376
 • شوشتریان . مهدی ، ادنوئیدکتوی و تونسیلکتوی مجله پزشکی امروز ، شماره 261 ، 1376
 • شوشتریان . مهدی ، بازنگری مننژیت حاد باکتریایی ، اولین کنگره اورژانسهای طب اطفال ، مرداد 1376
 • شوشتریان . مهدی ، بازنگری بیماری سرخک و واکنش آن ، ششمین همایش بین المللی کودکان ، مهر 1376
 • شوشتریان . مهدی ، آدنکتوی و تانسیلکتوی ، تازه های طب اطفال و جراحی کودکان ، دی 1376
 • شوشتریان . مهدی ، مشکلات سیاه سرفه در اطفال ، بزرگداشت دکتر قریب ، اردیبهشت 1377
 • شوشتریان . مهدی ، گریه در شیرخوار ، دومین همایش اورژانسهای طب اطفال ، مرداد 1377
 • شوشتریان. مهدی ، تومورهای مویاستن و مشکلات تشخیصی آنها ، دهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ، مهر 1377
 • شوشتریان . مهدی ، نگرشی تازه به بیماری سیاه سرفه ، تازه های طب کودکان و توانبخشی ، آذر 1377
 • شوشتریان . مهدی ، مروری بر واکسیناسیون سیاه سرفه ، مسایل رایج طبی و جراحی کودکان ، اردیبهشت 1378
 • شوشتریان . مهدی ، بررسی دو مورد سل منتشره حاصل از واکسن B.C.G  در نوزاد ، نخستین همایش بین المللی سل کودکان ، خرداد 1378
 • شوشتریان . مهدی ، کنترل واکنشهای رنان آدرو درد حاصل از واکسیناسیون ، تازه های طب کودکان و ژنتیک ، آذر 1378
 • شوشتریان . مهدی ، معضل بیماری وبا و درمان آن ، دوازدهمین همایش بین المللی بیماری کودکان ، مهر 1379
 • شوشتریان . مهدی ، عفونت های ویروسی حاد در دهه اخیر ، مسایل رایج طب اطفال ، بهمن 1379
 • شوشتریان . مهدی ، سندرم سرخجه مادرزادی و معظل پیشگیری از آن ، سیزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ، مهر 1380
 • شوشتریان . مهدی ، توبرکولین و عوارض آن ، بیست و سومین کنگره بین المللی کودکان جهان ، چین 1380
 • شوشتریان . مهدی ، نقش و اهمیت باکتری های پروبیوتیک و باکتری درمانی خوراکی در پزشکی نوین کودکان ، مسائل رایج طب اطفال ، اردیبهشت 1381
 • شوشتریان . مهدی ، تظاهرات جلدی در کودکان در بیماریها عفونی ، بازآموزی مدون الف ویژه متخصصین اطفال ، آذر 1381
 • شوشتریان . مهدی  ، مننژیت حاد باکتریال در اطفال مجله پزشکی امروز شماره 446 ، مهر 1381
 • شوشتریان . مهدی ، اسهال و استفراغ در کودکان ، ششمین کنگره بین المللی بیماریهای گرمسیری اطفال آنکارا/ترکیه ، 1381
 • شوشتریان . مهدی ، آبله مرغان و زونا ، مسایل رایج طب اطفال ، اردیبهشت 1382
 • شوشتریان . مهدی ، مشکلات آبله مرغان و زونا ، یازدهمین کنگره آسیایی اطفال و اولین کنگره آسیاسس پرستاری اطفال بانکوک /تایلند نوامبر1382
 • شوشتریان . مهدی ، سندرم حاد وشدید تنفسی ، پانزدهمین همایش سالانه بیماریهای کودکان ، مهر 1382
 • شوشترین . مهدی ، کاوازاکی اتیپیکال ، تازه های طب اطفال 25 ، اردیبهشت 1383
 • شوشتریان . مهدی ، تغییرات اپیدمیولوژیک و پیشگیری عفونت هپاتیت A ، شانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ، مهر 1383
 • شوشتریان . مهدی ، بهداشت آب و غذا و عفونت هپاتیت A ، دومین جشنواره عملی تحقیقاتی سرور 1383
 • شوشتریان . مهدی ، ارزش سونوگرافی در شیرخواران مبتلا به بازنبودن مقعد ، هفدهمین همایش بین المللی بمیاری های کودکان ، مهر 1384
 • شوشتریان . مهدی ، کاوازاکی اتیپیکال ، مسائل رایج طب اطفال 1384
 • شوشتریان . مهدی ، یافته های آزمایشگاهی و ایمونولوژیکی بیماری کاوازاکی KD ، اولین همایش سالانه انجمن فوق تخصصی عفونی اطفال ، آذر 1384  
 • شوشتریان . مهدی ، معضل آنفلوانزا ، مسائل رایج طب اطفال 1385
 • شوشتریان . مهدی ، مکانیسم صدمات مغزی حاصله از سیتوکینها در مننژیت باکتریال ، هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ، آبان 1385
 • شوشتریان . مهدی ، مشکلات کلینیکی عفونت پاراو ویروس و B1 ، مسائل رایج طب اطفال خرداد 1386
 • شوشتریان . مهدی، بیماری سرخچه ، نوزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ، مهر 1386
 • شوشتریان . مهدی ، مشکلات تشخیصی و درمانی عفنت های حاد تنفسی فوقانی ، تازه های طب اطفال ، اردیبهشت 1387
 • شوشتریان . مهدی ، میز گرد مصرف آنتی بیوتیکها در عفونت های کودکان ، سومین کنگره فوق تخصصی عفونی اطفال ، اردیبهشت 1387
 • شوشتریان . مهدی ، درمان کوتاه مدت آنتی بیوتیکی در عفونت های حاد تنفسی کودکان ، مسائل رایج طب اطفال 1388
 • شوشتریان . مهدی ، بسیج همگانی واکسیناسیون سرخک و سرخچه MB  در ایران ، فصلنامه پژوهشی پژوهنده
 • شوشتریان. مهدی ، معرفی یک مورد هیگروم کیستیک مدیاستن فصلنامه پژوهشی پژوهنده
 • شوشتریان . مهدی ، تب روماتیسمی در کودکان و بررسی 205 مورد فصلنامه پژوهشی پژوهنده
 • شوشتريان.مهدي.نگرش تازه به داروهاي ضد ويروسي براي درمان انفلوانزا.اذر 1388
 • شوشتريان.مهدي.ميزگرد:نقش انتي بيوتيكهاي چديد در عفونتهاي ويروسي.اذر 1388
 • شوشتریان.مهدی.تست های جدیدو سریع ازمایشگاهی در عفونتهای ویروسی حاد و تب دار 1389
 • شوشتریان.مهدی.نگرشی تازه به عفونتهای پنوکک در شیرخواران و کودکان.اردیبهشت 1389
 •  شوشتریان.مهدی.تب و عوارض مغزی تب.اردیبهشت 1390 
 • شوشتریان.مهدی.عفونتهای حاد تنفسی فوقانی در کوذکان.خرداد 1390
 • شوشتریان.مهدی.عفونتهای شایع کودکان_عفونتهای تنفسی_استخوانی و CNSمهر ماه 1390
 • شوشتریان .مهدی.مشکلات مقاومت باکتریایی در اسهالهای حاد کودکان.اذر 1390
 • شوشتريان .مهدي.بيماري تب دارو خونريزي دهنده كريمه كنگو.ارديبهشت1391
 • شوشتریان.مهدی.مشکلات تب در کودکان.مهر ماه 1391
 • شوشتریان.مهدی.نگرشی تازه به درمان و پیشگیری سیاه سرفه.ابان 1391
 • شوشتریان.مهدی. دهه واکسن.اردیبهشت 1392
 • شوشتریان. مهدی. تکنیک جدیدواکسیناسیون بدون سوزن 1392  
 • شوشتریان.مهدی.پاراانفلوانزا  .سی و پنجمین کنگره یزرگداشت دکتر قریب و روز نامه اخبار پزشکی .اردیبهشت 1393   
 • شوشتریان.مهدی.بیماریهای مقاربتی مسری درکودکان.  کنگره بیماری های عفونی کودکان .اذر 1393  
 • شوشتریان.مهدی.استرس و تب و بیماریهای عفونی . کتاب کتگره وروزنامه اخبار پزشکی اردیبهشت 1394
 • شوشتريان مهدي،مروري بر بيماري انفلوانزا و مشكلات ناشي  از ان ارديبهشت1395
 • شوشتريان مهدي،نگرشي تازه به عفونت ويروسي پاپيلوما در كودكان ،اذر 1395
 • شوشتريان مهدي،معضلات انتي بيوتيك ها در ايران.كتاب انجمن علمي پزشكان عفوني كودكان ايران،ابان ماه 1396
 • شوشتريان مهدي،نگرشي به مشكلات اخير انفلوانزا،ارديبهشت 1397
 • شوشتريان مهدي،مشكلاتG6PD deficiency و تب در كودكان،آذر ماه1397
 • شوشتريان مهدي،مشكلات تب طولاني و ناشناخته در كودكان،ارديبشت1398
 • شوشتريان مهدي،مشكلات تست هاي آزمايشگاهي تشخيص كرونا ويروس در كودكان،آبان ماه 1399
 • شوشتريان مهدي،رل سيستم ايمني در عفونت كويد ١٩ ،آبان ماه 1399
 • شوشتريان مهدي،تراژدي دنياي بدون آنتي بيوتيك،آذر ماه 1399
www.iranped.ir

www.sbmu.ac.ir

www.ivimc.org


صفحه اصلي | مصاحبه ها | تماس با ما | بیوگرافی | مسئولیت های اجرایی | تقدیرنامه ها | کنگره ها | تالیفات
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ می باشد.
طراحی و اجرای سایت:سما گراف