روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد.   دکترمهدی شوشتریان به عنوان پزشک نمونه اطفال کشور در سال 1392 انتخاب گردید، - فوق تخصص عفونی کودکان از انگلستان - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه 10 خرداد 1402
Wednesday.31.5.2023

کنگره های داخلی

 • کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب بینانگذار طب نوین اطفال ( بهمن 1358)
 • مسائل رایج طب اطفال و بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب (بهمن 1361)
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران (آبان 1367)
 • اولین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران (آبان 1367)
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و تازه های طب اطفال ( آبان 1368)
 • اولین کنگره طب اجتماعی اطفال ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( مهر 1369)
 • کنگره بیماریهای کودکان ( اردیبهشت 1369)
 • اولین کنگره بیماریهای عفونی اطفال و عضو هیئت اجرائی کنگره ( مهر 1369)
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران ( آبان 1369)
 • دوازدهمین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( بهمن 1369)
 • سیزدهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( بهمن 1370 )
 • اولین سمینار سراسری نقش پرستار در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی ( آبان 1370 )
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و عضو هیئت رئیسه ( بهمن 1370 )
 • پنجمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( فروردین 1371 )
 • کنگره بیماریهای تنفسی و بازآموزی اطفال و هیئت رئیسه جلسه ( آذر 1371)
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و تازه های طب اطفال و عضو هیئت رئیسه ( 1371 )
 • چهاردهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( دی 1371)
 • پنجمین کنگره بین المللی کودکان ( مهر 1372)
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان ( آبان 1372)
 • پانزدهمین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( بهمن 1372)
 • کنگره سالانه تازه های طب اطفال و بازآموزی مدون ( آبان 1373)
 • دومین سمینار طب اجتماعی اطفال ( آذر 1373)
 • سومین دوره بازآموزی پزشکان دانشکده علوم پزشکی شاهرود و عضو هیئت رئیسه جلسه ( خرداد 1373)
 • ششمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی/درمانی و عضو هیئت رئیسه ( مهر 1373)
 • دومین کنگره بیماریهای عفونی اطفال ( آذر 1373)
 • شانزدهمین کنگره بزرگداشت دکتر محمد قریب ( بهمن 1373)
 • هفدهمین کنگره بزرگداشت دکتر محمد قریب و عضو هیئت رئیسه ( 1374)
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان و انجمن جراحان کودکان (آبان 1374)
 • هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و عضو هیئت رئیسه ( مهر 1374)
 • هجدهمین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( خرداد 1375)
 • هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و عضو هیئت رئیسه ( مهر 1375)
 • کنگره سالانه انجمن پزشکان کودکان و جراحان کودکان ایران ( دی 1375)
 • نوزدهمین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( اردیبهشت 1376)
 • اولین کنگره اورژانسهای طب اطفال ( مرداد 1376)
 • نهمین همایش بین المللی کودکان ( مهر 1376)
 • انجمن پزشکان کودکان ایران وجراحان اطفال ( دی 1376)
 • بیستمین کنگره بزرگداشت دکتر قریب و عضو هیئت رئیسه ( اردیبهشت 1377)
 • دومین همایش اورژانسهای طب اطفال و عضو هیئت رئیسه ( مرداد 1377)
 • دهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ( مهر 1377)
 • همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( آذر 1377)
 • مسائل رایج طبی و جراحی کودکان و عضو هیئت رئیسه ( اردیبهشت 1378)
 • نخستین همایش بین المللی سل کودکان ( خرداد 1378)
 • انجمن پزشکان کودکان ایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و تازه های طب کودکان و ژنتیک(آذر 1378)
 • دوازدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ( مهر 1379)
 • تازه های طب اطفال و بیست و دومین بزرگداشت دکتر قریب و عضو هیئت رئیسه ( بهمن 1379)
 • سیزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان (مهر 1380)
 • انجمن پزشکان کودکان ایران ( اردیبهشت 1381)
 • بازآموزی مدون ویژه متخصصین اطفال (آذر 1381)
 • همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و بیست و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و عضو هیئت رئیسه ( اردیبهشت 1382)
 • پانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و عضو هیئت رئیسه ( مهر 1382)
 • شانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ( مهر 1383)
 • همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان و بیست و پنجمین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( 1383)
 • دومین جشنواره عملی ـ تحقیقاتی کودکان سرور (1383)
 • همایش بین المللی بیماریهای کودکان و عضو هیئت رئیسه ( مهر 1384)
 • همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران ( 1384)
 • اولین همایش سالانه انجمن فوق تخصصی عفونی اطفال و عضو هیئت رئیسه ( آذر 1384)
 • بیست و هفتمین انجمن پزشکان کودکان ایران ( اردیبهشت 1385)
 • هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و عضو هیئت رئیسه ( آبان 1385)
 • کنگره سراسری اورژانس های طب کودکان ( اسفند 1385 )
 • همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان و بیست و هشتمین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب (خرداد1386)
 • نوزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ( مهر 1386)
 • سومین همایش سراسری اورژانس های طب کودکان ( اسفند 1386)
 • همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان (فروردین 1387)
 • سومین کنگره فوق تخصصی عفونی اطفال و عضو هیئت رئیسه ( اردیبهشت 1387)
 • چهارمین کنگره اورژانس و بیماری های شایع طب کودکان ( اسفند 1387)
 • تازه های طب اطفال و سی امین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین یادبود دکتر سیادتی ( اردیبهشت 1388)
 • یست ویکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و عضو هیئت ریسه(مهر1388)
 • پنجمين سمينار سالانه انجمن عفوني اطفال(اذر1388)
 • ششمین کنگره بیماری های سالانه  انجمن عفونی اطفال(ابان1389)
 • همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران(اردیبهشت 1389)
 • سی و دومین  کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب(اردیبهشت 1390)
 • باز اموزی مدون ویژه متخصصین کودکان(خرداد 90)
 • بیست و سومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان(مهر ماه1390)
 • هفتمین همایش سالیانه انجمن عفونی اطفال و سومین بزرگداشت استاد دکتر سیادتی  و عضو  هیئت رئیسه (اذر ماه1390)
 • سي و سومين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب ودوازدهمين كنگره پزشكان كودكان كشورهاي اسيايي/اروپايي و دومين نشست علمي متخصصين كودكان ايران و تركيه و عضو هيئت ريسه (ارديبهشت ماه1391)
 • بیست وچهارمین همایش بین المللی کودکان و دهمین همایش کشوری پرستاری کودکان و عضو هیئت رئیسه(مهر ماه1391)
 • باز اموزی متخصصین کودکان (مهرماه1391)
 • هشتمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر سیادتی و عضو هیئت رئیسه(ابان ماه1391)
 • سی و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و عضو هیئت رئیسه(اردیبهشت1392)
 • نهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و پنجمین بزرگداشت دکتر سیادتی و عضو هیئت رئیسه(اذر ماه 1392)
 • سی و پنجمین کنگره بزرگداشت دکتر محمد قریب  وانجمن کودکان ایران و عضو هیئت رئیسه(اردیبهشت ماه 1393)
 • همايش سالانه انجمن عفوني اطفال ايران و ششمين بزرگداشت استاد دكتر سيادتي و عضو هئيت رئيسه و چاپ در كتاب مجموعه مقالات كنگره (ابان ماه ١٣٩٣)
 • بیست و ششمین همایش بین المللی بیماری های کودکان دانشگاه تهران  و عضو هیئت رئیسه(اذر ماه 1393) 
 • سی و ششمین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و انجمن کودکان ایران  و عضو هیئت رئیسه(اردیبهشت 1394)
 • سي و هفتمين بزرگداشت استاد دكتر قريب و چهارمين نشست انجمن پزشكان كودكان ايران و تركيه و عضو هئيت رئيسه(ارديبهشت 1395)
 • دوازدهمين همايش سالانه انجمن علمي پزشكان كودكان ايران و عضو هئيت رئيسه و چاپ در كتاب مجموعه مقالات كنگره(اذر ماه1395)
 • كنگره سالانه انجمن كودكان ايران(ارديبهشت ماه1396)
 • سيزدهمين همايش سالانه انجمن علمي پزشكان عفوني كودكان و چاپ در مجموعه مقالات كنگره(ابانماه1396)
 • بيست و نهمين كنگره بين المللي اطفال دانگاه تهران و عضو هيئت رئيسه(ابانماه1396)
 • همايش سالانه انجمن پزشكان كودكان ايران و سي و نهمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب و عضو هيئت رئيسه(ارديبهشت1397)
 • چهاردهمين همايش سالانه انجمن علمي پزشكان عفوني كودكان تهران و دهمين بزرگداشت استاد دكتر  سيادتي و عضو هئيت رئيسه و چاپ در كتاب مجموعه مقالات كنگره آذر ماه(1397)
 • چهلمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب و اولين نشست علمي انجمن پزشكان كودكان ايران و ايتاليا و عضو هئيت رئيسه و چاپ در كتاب مجموعه مقالات كنگره (ارديبهشت 1398)
 • كنگره سالانه انجمن عفوني كودكان ايران(وبينار)(آبان ماه 1399)
 • انجمن علمي پزشكان عفوني كودكان ايران ،ويژه نامه علمي كرونا ويروس در كودكان(آبان ماه 1399)
 • كنگره سالانه انجمن كودكان ايران(وبينار)(آذر ماه 1399)
www.iranped.ir

www.sbmu.ac.ir

www.ivimc.org


صفحه اصلي | مصاحبه ها | تماس با ما | بیوگرافی | مسئولیت های اجرایی | تقدیرنامه ها | کنگره ها | تالیفات
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ می باشد.
طراحی و اجرای سایت:سما گراف